Danh nhân

Lê Văn Hưu – Nhà sử học đầu tiên của Việt Nam

Danh nhân

Nhà sử học đầu tiên của Việt Nam là Lê Văn Hưu sống trong thời đại nhà lý  cũng là tác giả của cuốn Đại Việt sử ký ghi lại lịch sử của Đại Việt từ thời Triệu Đà đến thời nhà Trần. Những đóng góp cho sử học của[…]

Hai Bà Trưng – Hai nữ anh hùng đầu tiên của Đất Việt

Danh nhân

Hai Bà Trưng được  người dân  tôn sùng là hai nữ anh hùng đầu tiên của Đất Việt  bởi những công lao  giữ nước cùng tinh thần yêu nước, đứng đầu nhân dân  lãnh đạo  cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô họ của nhà Hán (Trung Quốc), giành lại[…]

Load More