Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :)) DŨNG Dũng chị – dị chủng Dũng chiệt – diệt chủng Dũng khú – dú khủng Dũng khái – d*i khủng Dũng lái – lủng d*i <

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

DŨNG

Dũng chị – dị chủng

Dũng chiệt – diệt chủng

Dũng khú – dú khủng

Dũng khái – d*i khủng

Dũng lái – lủng d*i
LỘC

Lộc đập – độc lập

Lộc man – mộc lan

Lộc bão – lão bộc

Lộc đồn – l** độc

Lộc căng – lông c*c (from Văn Dương)
PHƯƠNG

Phương vi – vương phi

Phương thẩm – thương phẩm

Phương tản – tương phản

Phương trô – phô trương

Phương nát – phát nương (chặt cây cỏ)

Phương trên giàn – phang trên giường

Phương to tấn – ph*n to tướng (from Thanh Bình)
THẮNG

Thắng vanh – thanh vắng

Thắng mét – mắng thét

Thắng giải – d*i thẳng
SƠN

Sơn đơ – đơn sơ

Sơn trạch – sạch trơn

Sơn cốt – cơn sốt

xe lớn – Sơn lé


PHƯỢNG

Phượng dũng – phụng dưỡng

Phượng thạm – phạm thượng

Đại trượng phu – Phượng đ* trai
VIỆT

Việt thiếp đi – đi viết thiệp

Việt bĩnh – vĩnh biệt

Việt dong – diệt vong

Việt lú – liệt vú

Việt dương lật – liệt d**ng v*t
GIANG

Hòa Giang – hoàng gia

Giang sầu – sang giàu

Giang trả – giả trang (cải trang)

Giang ta – tang gia

Giang đẫm – dâm đảng

Giang trên phường – phang trên giường

Quế lão Giang – quán lão dê
NHI

Mẫn Nhi – mĩ nhân

Vẫn Nhi – vĩ nhân

Nhi sã – nha sĩ

Nhi giận – dị nhân

Nhi tránh – nhanh trí

Nhi tiên trà – nhà tiên tri

Nhi diễn – dĩ nhiên

Nhi téo – Nhéo ti


VINH

Vinh long – vong linh

Vinh tồ – vô tình

Vinh sô – vô sinh

Vinh sệ – vệ sinh

Vinh lị – linh vị

Vinh tệ – vệ tinh

Vinh ti – tinh vi

Vinh bệ xăng – băng vệ sinh (from: Nhựt vinh)


Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

DŨNG
Dũng chị – dị chủng
Dũng chiệt – diệt chủng
Dũng khú – dú khủng
Dũng khái – d*i khủng
Dũng lái – lủng d*i

<

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top