Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :)) ĐỨC Đức thánh – Đánh thức Đức thẳng – Đẳng thức Đức tha – Đa thức Đức nhít – nhứt đít Đức cống – Đống c*t Đức cạp – Đạp c*t Đức cốp – Đốp c*t

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

ĐỨC

Đức thánh – Đánh thức

Đức thẳng – Đẳng thức

Đức tha – Đa thức

Đức nhít – nhứt đít

Đức cống – Đống c*t

Đức cạp – Đạp c*t

Đức cốp – Đốp c*t

Đức cái – c*t đ*i

Đức toàn cầu – Đầu toàn c*t
LỘC

Lộc đập – độc lập

Lộc man – mộc lan

Lộc bão – lão bộc

Lộc đồn – l** độc

Lộc căng – lông c*c (from Văn Dương)
PHƯƠNG

Phương vi – vương phi

Phương thẩm – thương phẩm

Phương tản – tương phản

Phương trô – phô trương

Phương nát – phát nương (chặt cây cỏ)

Phương trên giàn – phang trên giường

Phương to tấn – ph*n to tướng (from Thanh Bình)
THẮNG

Thắng vanh – thanh vắng

Thắng mét – mắng thét

Thắng giải – d*i thẳng
SƠN

Sơn đơ – đơn sơ

Sơn trạch – sạch trơn

Sơn cốt – cơn sốt

xe lớn – Sơn lé


PHƯỢNG

Phượng dũng – phụng dưỡng

Phượng thạm – phạm thượng

Đại trượng phu – Phượng đ* trai
VIỆT

Việt thiếp đi – đi viết thiệp

Việt bĩnh – vĩnh biệt

Việt dong – diệt vong

Việt lú – liệt vú

Việt dương lật – liệt d**ng v*t
NHI

Mẫn Nhi – mĩ nhân

Vẫn Nhi – vĩ nhân

Nhi sã – nha sĩ

Nhi giận – dị nhân

Nhi tránh – nhanh trí

Nhi tiên trà – nhà tiên tri

Nhi diễn – dĩ nhiên

Nhi téo – Nhéo ti


VINH

Vinh long – vong linh

Vinh tồ – vô tình

Vinh sô – vô sinh

Vinh sệ – vệ sinh

Vinh lị – linh vị

Vinh tệ – vệ tinh

Vinh ti – tinh vi

Vinh bệ xăng – băng vệ sinh (from: Nhựt vinh)


QUYÊN

Quyên nhả – quả nhiên

Quyên ngán – nguyên quán

Ứ Lan Quyên – ứ liên quan

Quyên kiếp nhân dã – quả kiếp nhân duyên

Quyên van 2 họ – quan viên 2 họ

Quyên thi – quy thiên

Quyên ty – quy tiên

Quyên kiết – kiên quyết

Quyên lân – liên quân
Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

ĐỨC
Đức thánh – Đánh thức
Đức thẳng – Đẳng thức
Đức tha – Đa thức
Đức nhít – nhứt đít
Đức cống – Đống c*t
Đức cạp – Đạp c*t
Đức cốp – Đốp c*t

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top