Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :)) ĐẠI Đại diên – điên dại Đại học – độc hại Đại bồi – đồi bại Đại thiện – điện thoại Đại thối – đối thoại Đại ly – đi lại Đại lứng – đứng lại Đạ

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

ĐẠI

Đại diên – điên dại

Đại học – độc hại

Đại bồi – đồi bại

Đại thiện – điện thoại

Đại thối – đối thoại

Đại ly – đi lại

Đại lứng – đứng lại

Đại cô cầu bộc – độc cô cầu bại

Đại đế – đệ đ*i

Vũ Đại – vãi đ*

Đại du – đ* dai

Đại chỗ dấp – đập chỗ d*i – dập chỗ đ*i


LỘC

Lộc đập – độc lập

Lộc man – mộc lan

Lộc bão – lão bộc

Lộc đồn – l** độc

Lộc căng – lông c*c (from Văn Dương)
PHƯƠNG

Phương vi – vương phi

Phương thẩm – thương phẩm

Phương tản – tương phản

Phương trô – phô trương

Phương nát – phát nương (chặt cây cỏ)

Phương trên giàn – phang trên giường

Phương to tấn – ph*n to tướng (from Thanh Bình)
THẮNG

Thắng vanh – thanh vắng

Thắng mét – mắng thét

Thắng giải – d*i thẳng
SƠN

Sơn đơ – đơn sơ

Sơn trạch – sạch trơn

Sơn cốt – cơn sốt

xe lớn – Sơn lé


PHƯỢNG

Phượng dũng – phụng dưỡng

Phượng thạm – phạm thượng

Đại trượng phu – Phượng đ* trai
VIỆT

Việt thiếp đi – đi viết thiệp

Việt bĩnh – vĩnh biệt

Việt dong – diệt vong

Việt lú – liệt vú

Việt dương lật – liệt d**ng v*t
GIANG

Hòa Giang – hoàng gia

Giang sầu – sang giàu

Giang trả – giả trang (cải trang)

Giang ta – tang gia

Giang đẫm – dâm đảng

Giang trên phường – phang trên giường

Quế lão Giang – quán lão dê
NHI

Mẫn Nhi – mĩ nhân

Vẫn Nhi – vĩ nhân

Nhi sã – nha sĩ

Nhi giận – dị nhân

Nhi tránh – nhanh trí

Nhi tiên trà – nhà tiên tri

Nhi diễn – dĩ nhiên

Nhi téo – Nhéo ti


VINH

Vinh long – vong linh

Vinh tồ – vô tình

Vinh sô – vô sinh

Vinh sệ – vệ sinh

Vinh lị – linh vị

Vinh tệ – vệ tinh

Vinh ti – tinh vi

Vinh bệ xăng – băng vệ sinh (from: Nhựt vinh)


Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

ĐẠI
Đại diên – điên dại
Đại học – độc hại
Đại bồi – đồi bại
Đại thiện – điện thoại
Đại thối – đối thoại
Đại ly – đi lại
Đại lứng – đứng lại
Đạ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top