Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :)) THANH Thanh dành – thành danh Thanh diếp – danh thiếp Thanh chủ – tranh thủ Thần Thanh – thành thân Face Thanh – phanh thây Thanh túi – tanh thúi T

Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

THANH

Thanh dành – thành danh

Thanh diếp – danh thiếp

Thanh chủ – tranh thủ

Thần Thanh – thành thân

Face Thanh – phanh thây

Thanh túi – tanh thúi

Thâm canh – Thanh câm

Khung thành – Thanh khùng


LỘC

Lộc đập – độc lập

Lộc man – mộc lan

Lộc bão – lão bộc

Lộc đồn – l** độc

Lộc căng – lông c*c (from Văn Dương)
PHƯƠNG

Phương vi – vương phi

Phương thẩm – thương phẩm

Phương tản – tương phản

Phương trô – phô trương

Phương nát – phát nương (chặt cây cỏ)

Phương trên giàn – phang trên giường

Phương to tấn – ph*n to tướng (from Thanh Bình)
THẮNG

Thắng vanh – thanh vắng

Thắng mét – mắng thét

Thắng giải – d*i thẳng
SƠN

Sơn đơ – đơn sơ

Sơn trạch – sạch trơn

Sơn cốt – cơn sốt

xe lớn – Sơn lé


PHƯỢNG

Phượng dũng – phụng dưỡng

Phượng thạm – phạm thượng

Đại trượng phu – Phượng đ* trai
NGÂN

Ngân nhệ – nghệ nhân

Ngân dư – ngư dân

Ngân du – ngu dân

Ngân tử – tân ngữ

Ngân đù – ng* đ**

Ngân *a – Ân nghĩa

Vũ Ngân – vẫn ng* (from minh đức)
VIỆT

Việt thiếp đi – đi viết thiệp

Việt bĩnh – vĩnh biệt

Việt dong – diệt vong

Việt lú – liệt vú

Việt dương lật – liệt d**ng v*t
LAN

Lan quạt – lạc quan

Lai quại – quan lại

Lan như – lư nhang

Lan giận – gian lận

Lan bưu – lưu ban

Lan dao – gian lao

Lan điện – luyện đan

Lan gớn – gan lớn

Lan ghì – gan lì

Vay Lan nặng lãi – van lạy nâng lãi


QUÝ

Quý biết – bí quyết

Quý triết – quyết trí

Quý dại – quái dị

Quý lãng – quản lý

Quý khản – khí quản

Quý quãi – quỷ quái

Quý khuyển – khí quyển

nghiệt Quý – nghị quyết


Nói lái tên dùng để troll / khen đứa bạn thân :))

THANH
Thanh dành – thành danh
Thanh diếp – danh thiếp
Thanh chủ – tranh thủ
Thần Thanh – thành thân
Face Thanh – phanh thây
Thanh túi – tanh thúi
T

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top