Những câu nói lái bá đạo Ngày xưa đi xe ôm, uống bia hơi… Ngày nay đi xe hơi, uống bia ôm

Những câu nói lái bá đạo

Ngày xưa đi xe ôm, uống bia hơi… Ngày nay đi xe hơi, uống bia ôm

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Ngồi trên đó – Ngó trên đồi

Quân đội tàu – Tau đội quần

Những câu nói lái bá đạo

Ngày xưa đi xe ôm, uống bia hơi… Ngày nay đi xe hơi, uống bia ôm Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top