Những câu nói lái bá đạo mèo cái – mài kéo

Những câu nói lái bá đạo

mèo cái – mài kéo

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

đuổi ma quỷ – đuổi qua mỹ

cầu gia đạo – cạo da đầu

kỹ sư – cư sĩ

ác báo – áo bác

Những câu nói lái bá đạo

mèo cái – mài kéo
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top