Những câu nói lái bá đạo Láng giềng – Giếng làng <

Những câu nói lái bá đạo

Láng giềng – Giếng làng

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Sống nhờ lương – Sướng nhờ lông

Làm thân – Lầm than

Những câu nói lái bá đạo

Láng giềng – Giếng làng
< Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top