Những câu nói lái bá đạo Giả từ – Tử già

Những câu nói lái bá đạo

Giả từ – Tử già

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

tình yêu đích thực – tình yêu đứt thịt

Cá tháng tư – Cứ tháng ta

Những câu nói lái bá đạo

Giả từ – Tử già
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top