Những câu nói lái bá đạo Đi làm thêm – Thi làm đêm

Những câu nói lái bá đạo

Đi làm thêm – Thi làm đêm

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Ban luôn một ngày – Bay luôn một ngàn

Chả sợ gì – Chỉ sợ già

Chả sợ chi – Chỉ sợ cha

Những câu nói lái bá đạo

Đi làm thêm – Thi làm đêm
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top