Những câu nói lái bá đạo bản thân – than bẩn

Những câu nói lái bá đạo

bản thân – than bẩn

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Bồ tát – bà tốt

hiệu quả – quạ hiểu

Quỷ trấn – quẫn trí

Á khôi – khối A

Những câu nói lái bá đạo

bản thân – than bẩn
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top