Những câu nói lái bá đạo Bà đó bị bò đá

Những câu nói lái bá đạo

Bà đó bị bò đá

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Cuộc đời tôi chỉ đi mưa… chứ chưa đi mỹ

Cháu làm gì? – Chí làm giàu

Con cú tha con cá thu

hổ chết – hết chỗ

Những câu nói lái bá đạo

Bà đó bị bò đá
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top