Những câu nói lái bá đạo bà con – còn ba

Những câu nói lái bá đạo

bà con – còn ba

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

một chú chuột đồng – một đống chuột chù

chứa chan – chán chưa

Bán sữa – Bữa sáng

Hoảng chưa – Chửa hoang

Những câu nói lái bá đạo

bà con – còn ba
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top