Những câu nói lái bá đạo ác báo – áo bác

Những câu nói lái bá đạo

ác báo – áo bác

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Phạt anh một chút – Chụt anh một phát

Sút em một phát – Sát em một phút

Cây đèn thân – Thân đèn cầy

bò đến – bến đò

Những câu nói lái bá đạo

ác báo – áo bác
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top