Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Cho “bồ” bạc triệu chẳng sao Giúp người nghèo khó rêu rao truyền hình

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Cho “bồ” bạc triệu chẳng sao

Giúp người nghèo khó rêu rao truyền hình

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Quý nhau tặng mấy tập thơ

Chẳng bằng đem tặng mấy tờ Mỹ kim

Khỏe mạnh chẳng đến thăm nhau

Không ăn, không nói ốm đau thăm gì?

Chưa chăn gối cũng vợ chồng

Sinh viên giờ cũng tư thông kiểu này

Gái xưa tiết hạnh giữ mình

Nay giữ tiết hạnh dễ tình dở dang

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Cho “bồ” bạc triệu chẳng sao
Giúp người nghèo khó rêu rao truyền hình Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top