Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Có 1 sự thật là 99% những đứa học giỏi đều bị điếc trong giờ kiểm tra.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Có 1 sự thật là 99% những đứa học giỏi đều bị điếc trong giờ kiểm tra.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

Hạnh phúc là khi… đi thi

Giám thị nói: “Các em trao đổi bài nhỏ thôi!”

Phúc khảo điểm là hoạt động trả phí cho sai lầm của người khác gây ra cho bạn.

Đi thi để biết phòng thi

Vô thi để biết để thi thui mà

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Học lười, thi rớt là điều tất nhiên.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Có 1 sự thật là 99% những đứa học giỏi đều bị điếc trong giờ kiểm tra. Thi cử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top