BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÁI ĐOÀN VIỆT NAM.TẠI QH LHQ .RA SOÁT QUYỀN TRẺ EM .

Ừ ừ. à à anh cứ Japanese số. Viettel Open to Thousand Six hundred and. fish Metal of the nightthe five sections. of the committee on the Lie That right I. Welcome the delegation of Vietnam Apple. it combines the fish I’m sick Speed. support added. and

Ừ ừ. à à anh cứ Japanese số. Viettel Open to Thousand Six hundred and. fish Metal of the nightthe five sections. of the committee on the Lie That right I. Welcome the delegation of Vietnam Apple. it combines the fish I’m sick Speed. support added. and access I’d like to Remind a Sense of. any doubt and trust garena master. Company Limit is amended và thuvien.ut. igual templates are trademarks of Art of. interest. Sauna I’m I tried to hit the floor acid. madam. nick Your Heart and i hadn’t dedication. advice of ministry of labour invalids. and social affairs is plenty of the. world I. ừ ừ. ừ ừ. thưa kính thưa ngài chủ tịch ủy ban. quyền trẻ em. thưa các quý vị thành viên Ủy ban quyền. trẻ em thưa quý bà quý ông thay mặt cho. đoàn đại biểu của chính phủ Việt Nam tôi. hân hạnh được dẫn đầu đoàn đại biểu Việt. Nam tham gia phiên đối thoại ngày hôm.

Nay cùng với Bộ Lao động Thương binh Xã. hội đoàn đại biểu có đại biểu của Bộ. Ngoại Giao Bộ Tư Pháp Bộ Công an tham. gia trực tuyến tại phiên họp này và các. bộ ngành khác ý. Ừ chiều chậm một chút để chuẩn bị như. thế nào. đoạn nào đại biểu đại diện cho Việt Nam. có Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bộ. Ngoại Giao Bộ Tư Pháp Bộ Công an tham. gia trực tiếp tại phiên họp này và các. bộ ngành khác tham gia theo dõi tại thủ. đô Hà Nội. vì tương lai chủ tọa thưa các vị thành. viên của ủy ban Việt Nam đang trong quá. trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. giai đoạn. 20162019 nền kinh tế Việt Nam đã có mức. tăng trưởng khá tương đối ổn định bình. quân 6,8 phần trăm năm Việt Nam luôn. nhất quán quan điểm không đánh đổi an. sinh xã hội và bảo vệ môi trường do tăng. trưởng kinh tế theo đó Chúng tôi đã thúc. đẩy các giải pháp giúp cuộc sống của đại.

Đa số người dân được cải thiện đặc biệt. là trẻ em người khuyết tật phụ nữ và. người dân tộc thiểu số. tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân. khoảng 2 phần trăm năm và Việt Nam được. ghi nhận là một trong những quốc gia đi. đầu về xóa đói giảm nghèo và thực hiện. các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. phát triển toàn diện con người Việt Nam. bắt đầu từ phát triển trẻ em. em đang trở thành trung tâm của chiến. lược phát triển kinh tế xã hội từ năm. 2016 Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ thực. hiện mục tiêu phát triển bền vững SCJ. cách can thiệp dựa trên quyền con người. là nền tảng cho việc lập kế hoạch thực. hiện và giám sát các mục tiêu phát triển. bền vững đến năm 2030 Việt Nam đã nỗ lực. thực hiện các khuyến nghị của ủy ban. quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc đối với. báo cáo quốc gia lần 3 4 Thủ tướng Chính. phủ ban hành quyết định số 5 3 5 tháng 4.

Năm 2014 phê duyệt kế hoạch triển khai. thực hiện Khuyến nghị của ủy ban quyền. trẻ em của Liên Hiệp Quốc đến năm 2021. Việt Nam đã cơ bản thực hiện và làm rõ. 42 vấn đề mà ủy ban Quốc gia quyền trẻ. em Liên Hiệp Quốc đã đưa ra à ở nhà nước. Việt Nam cam kết tuân thủ các điều ước. quốc tế mà quốc gia là thành viên trong. trường hợp các quy định khác nhau về. cùng một vấn đề giữa pháp luật Việt Nam. và điều ước quốc tế Việt Nam là thành. viên áp dụng điều ước quốc tế Việt Nam. coi trọng cơ chế ra xác định kỳ phổ quát. của Hội đồng nhân quyền đến nay Việt Nam. đã thực hiện báo cáo giữa kỳ tự nguyện. thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã. chấp thuận theo Uber chu kì 3. Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 công ước. cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con. người. Việt Nam cũng là thành viên của tổ chức. lao động quốc tế ilo và Tính đến nay đã.

Gia nhập 25 công ước của Alo trong đó có. 910 công thức cơ bản 2 công thức cơ bản. trực tiếp liên quan đến vấn đề quyền trẻ. em là công thức 138 và công thức số 182. AA ở Việt Nam luôn tham gia có trách. nhiệm và đóng góp tích cực tại hội đồng. nhân quyền Ủy ban xã hội nhân đạo và văn. hóa của đại hội đồng hội đồng kinh tế xã. hội hội đồng chấp hành Unesco và các. diễn đàn khác liên quan đến quyền con. người của Liên Hợp Quốc Việt Nam cũng. tích cực đóng góp vào các nội dung thảo. luận tại các diễn đàn khu vực và liên. khu vực Thúc đẩy hợp tác đa phương và. song phương về trẻ em đặc biệt có nhiều. sáng kiến trong việc xây dựng và triển. khai kế hoạch hành động khu vực về nhân. quyền thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ. nữ và trẻ em phòng chống mua bán người. thưa các quý vị nhất quán nguyên tắc lợi. ích tốt nhất dành cho trẻ em hệ thống.

Pháp luật chính sách của Việt Nam ngày. càng hài hòa và cụ thể hóa các nguyên. tắc quy định của công ước và các chuẩn. mực pháp lý quốc tế có liên quan trong. việc bảo đảm các quyền của trẻ em và. giải quyết các vấn đề của trẻ em Hiến. pháp năm 2013 anh khuôn khổ pháp lý rộng. hơn về quyền con người quyền công dân. trong đó có quyền trẻ em đặc biệt quyền. tham gia của trẻ em cũng đã được Hiến. định. luật trẻ em năm 2016 quy định đầy đủ các. quyền của trẻ em tương ứng với công nước. đảm bảo quyền không chỉ cho trẻ em là. công dân Việt Nam mà cả trẻ em là người. nước ngoài trẻ em lãnh nạn tị nạn ở Việt. Nam Luật này cũng đưa ra các cơ chế rõ. ràng cho công tác lập kế hoạch và giám. sát thực hiện quyền trẻ em ở tất cả các. cấp quản lý đồng thời đảm bảo phân bổ. các nguồn lực thích hợp cho việc đảm bảo. thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các.

Vấn đề trẻ em các quy định mới cụ thể. của luật trẻ em về quyền tham gia của. trẻ em về bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ về. chăm sóc thay thế cũng được triển khai. trên cơ sở phương pháp tiếp cận mang. tính hệ thống đáp ứng kịp thời và liên. tục tác yêu cầu phòng lừa cung cấp dịch. vụ can thiệp khi phản ứng phó rửa trên. nhu cầu của trẻ em và gia đình trên thực. tế để thực hiện luật trẻ em Thủ tướng. Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia. về trẻ em một tổ chức phối hợp liên. ngành có trách nhiệm chỉ đạo điều phối. hài hòa và xử lý các vấn đề liên quan. đến trẻ em cũng như thực hiện quyền của. trẻ em tổ chức Đoàn thanh niên của chúng. tôi đã thành lập và triển khai các hoạt. động tổ chức đại diện và giám sát thực. hiện ý kiến nguyện vọng của trẻ em bộ. luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung. năm 2017 quy định về người từ 14 đến 16.

Tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự. về tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc. biệt nghiêm trọng không áp dụng hình. phạt tù chung thân và hình phạt tử hình. với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bộ luật Lao động năm 2019 dành riêng một. chương quy định đối với lao động chưa. thành niên và một số lao động khác trong. đó mở rộng áp dụng Anh bảo vệ lao động. chưa thành niên ở khu vực phi chính thức. không có quan hệ lao động nhằm tăng. cường hiệu quả Phòng chống lao động trẻ. em quy định lao động nhằm tăng cường các. hiệu quả này cũng là cho. là cái công việc được phép làm quy định. các công việc được phép làm công việc bị. cấm nơi làm việc bị cấm thời giờ làm. việc thời giờ nghỉ ngơi các nguyên tắc. sử dụng lao động chưa thành niên và các. điều kiện sử dụng lao động chưa thành. niên đối với mỗi nhóm lao động chưa. thành niên để thực hiện các luật mới.

Được ban hành và các luật mới sửa đổi bổ. sung Chính phủ đã ban hành văn bản quy. định quy định chi tiết về hướng dẫn thi. hành. để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em đồng. thời với giải quyết các vấn đề trẻ em. tồn tại và phát sinh hàng loạt chương. trình kế hoạch đề án của giai đoạn 5 năm. và 10 năm. 20162020 đã Thủ tướng Chính phủ phê. duyệt và được thực hiện trên toàn quốc. các chỉ tiêu và các vấn đề của trẻ em. được lồng ghép trong việc xây dựng và. triển khai các chương trình phát triển. kinh tế xã hội của địa phương các cấp. các ngành các chương trình chính sách. này đều được kết nối chặt chẽ với nhau. và đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy. thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các. vấn đề trẻ em tại Việt Nam những thành. tựu trong việc thực hiện các quyền của. trẻ em có thể tóm tắt như sau về thực. hiện Nhóm Quyền sống còn hệ thống y tế.

Liên tục được củng cố và tăng cường cả. về cán bộ trang thiết bị và thuốc men. trẻ em của các gia đình nghèo trẻ em dân. tộc thiểu số cư trú tại các địa bàn khó. khăn trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng một. trăm phần trăm chi phí khám chữa bệnh. em về thực hiện Nhóm Quyền được phát. triển. mạng lưới trường lớp mầm non mẫu giáo. tiểu học Trung học cơ sở phát triển rộng. khắp trên toàn quốc với các loại hình. công lập dân lập và tư thục trường mầm. non và tiểu học đã có ở tất cả các xã. Trường Trung học cơ sở có ở tất cả các. xã hoặc cụm xã với tỷ lệ huy động trẻ em. 5 tuổi đi học mẫu giáo là 99,8 phần trăm. tỷ lệ trẻ em nhập học đúng độ tuổi ở bậc. tiểu học là 98 phần trăm. công bằng trong giáo dục được quan tâm. thông qua ban hành các chính sách và vận. động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ cho. trẻ em gái trẻ em dân tộc thiểu số và.

Trẻ em sống trong các gia đình nghèo đi. học thực hiện Nhóm Quyền được bảo vệ hệ. thống bảo vệ trẻ em được triển khai và. từng bước phát triển. các hình thức chăm sóc trẻ em có hoàn. cảnh đặc biệt đa dạng và phù hợp hơn. so với các cái nhu cầu của từng nhóm đối. tượng nhờ vậy đến năm 2021 tỷ lệ trẻ em. có hoàn cảnh đặc biệt đã giảm còn 5 phần. trăm và 90 phần trăm trẻ em có hoàn cảnh. đặc biệt được quản lý theo dõi và 80. phần trăm trong số đó thì được trợ giúp. chăm sóc để phục hồi hòa nhập cộng đồng. và có cơ hội phát triển toàn diện về. thực hiện quyền tham gia của trẻ em. các hoạt động tăng cường sự tham gia của. trẻ em và quá trình xây dựng pháp luật. chính sách về trẻ em từng bước được mở. rộng trong cả nước các diễn đàn trẻ em. đã được các cơ quan tổ chức thực hiện để. trẻ em có điều kiện bày tỏ ý kiến ở.

Trường học địa phương và ở cấp quốc gia. trẻ em cũng được hỗ trợ tham gia các. diễn đàn ở cấp khu vực và quốc tế mô. hình Hội đồng trẻ em được thành lập và. hoạt động ở nhiều nơi trên phạm vi toàn. quốc đến nay. đã có 14 hội đồng trẻ em cấp tỉnh 21 hội. đồng trẻ em cấp huyện tại 17 tỉnh thành. phố tiếng nói nguyện vọng của trẻ em đã. được các cơ quan tổ chức chính quyền các. cấp Tiếp nhận và được đưa vào các chính. sách chương trình dự án có liên quan đến. quyền trẻ em thưa các quý vị. tuy đã đạt được những thành tựu đáng. khích lệ trong thực hiện quyền trẻ em. Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn thách. thức cả về khách quan và chủ quan đối. với giải quyết các vấn đề liên quan đến. trẻ em và thực hiện quyền của trẻ em ở. Việt Nam trước hết là thích thích lâu. dài liên quan đến tác động của biến đổi. khí hậu toàn cầu hóa và cách mạng công.

Nghiệp 4.0 đô thị hóa và di cư đặc biệt. từ năm 2020 Đại dịch cô viết 19 diễn ra. ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển. kinh tế xã hội của Việt Nam trong đó có. việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em hãy. tức lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Ừ Là Khoảng cách giữa quy định pháp luật. về quyền trẻ em với thực tiễn thực thi. pháp luật chính sách chủ yếu do hạn chế. về cân đối nguồn lực trong điều kiện. kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. thách thức trong bối cảnh một quốc gia. có mức thu nhập trung bình thấp nhằm tập. trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu của. chương trình Nghị sự 2030 về sự phát. triển bền vững có liên quan đến trẻ em. và khắc phục những hạn chế của giai đoạn. trước trên cơ sở xem xét đầy đủ các. khuyến nghị Ủy ban quyền trẻ em và căn. cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã. hội thực tiễn của đất nước đến năm 2025.

Và 2030 Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê. duyệt chương trình hành động Quốc gia vì. trẻ em giai đoạn. 20212030. với 4 nhóm mục tiêu và 24 chỉ tiêu cụ. thể về phát triển toàn diện trẻ em để. chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em. về bảo vệ trẻ em về văn hóa giáo dục vui. chơi giải trí cho trẻ em về tham gia của. trẻ em vào các vấn đề của chính các em. với chương trình hành động mang tính. chiến lược này các nhiệm vụ và giải pháp. được thực hiện tập trung vào vai trò. trách nhiệm và sự hướng dẫn phối hợp của. các bộ ngành sự đầu tư nguồn lực của địa. phương thông qua việc xây dựng chương. trình đề án kế hoạch cụ thể để thực hiện. các mục tiêu về trẻ em người đứng đầu bộ. ngành địa phương chịu trách nhiệm lãnh. đạo chỉ đạo việc thực hiện các chính. sách chương trình kế hoạch mục tiêu chỉ. tiêu này về trẻ em. chương trình cũng đưa ra các mô hình.

Thực hiện chính sách nhằm đáp ứng quyền. của trẻ em và giải quyết các vấn đề của. trẻ em làm cơ sở đánh giá hiệu quả thực. hiện các mức độ đầu tư mức độ hưởng lợi. của trẻ em thưa các quý vị thay mặt. Chính phủ và đoàn Việt Nam tôi bày tỏ. lòng biết ơn tới ngài chủ tịch ủy ban. quyền trẻ khi các thành viên Ủy ban các. quý vị đại biểu đã giành thời gian cho. đoàn công tác của Việt Nam được tham dự. và trao đổi tại hội nghị hôm nay trên. tinh thần cầu thị chúng tôi mong nhận. được những cái đóng góp đánh giá cụ thể. thiện chí để Việt Nam tiếp tục thực hiện. có hiệu quả hơn việc bảo đảm thực hiện. quyền của trẻ em chúng tôi cũng mong. muốn ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp. Quốc Unicef và các tổ chức quốc tế các. nước thành viên Liên Hiệp Quốc tiếp tục. ủng hộ chính phủ Việt Nam trong quá. trình thực hiện công ước hỗ trợ nguồn.

https://www.youtube.com/watch?v=IUIVbvyn-gUỪ ừ. à à anh cứ Japanese số. Viettel Open to Thousand Six hundred and. fish Metal of the nightthe five sections. of the committee on the Lie That right I. Welcome the delegation of Vietnam Apple. it combines the fish I’m sick Speed. support added. and

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top