Hai Bà Trưng – Hai nữ anh hùng đầu tiên của Đất Việt

Danh nhân

Hai Bà Trưng được  người dân  tôn sùng là hai nữ anh hùng đầu tiên của Đất Việt  bởi những công lao  giữ nước cùng tinh thần yêu nước, đứng đầu nhân dân  lãnh đạo  cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô họ của nhà Hán (Trung Quốc), giành lại[…]

Load More